Задачи

СИНТ има амбицията и желанието да работи за развитието и налагането на новите технологии и иновациите в българското общество. Ние сме убедени, че това е правилният път пред нашата страна, който може да доведе до бързо подобряване на конкурентноспособността на нашата икономика и да осигури възможностите страната ни да заеме своето подобаващо място в Европейското семейство. Подобно начинание има нужда от активирането на всички представители на обществеността – икономика, наука, образование и политика и това е основната цел, която си поставя Сдружението. Активната работа на всички нива и създаването на интерес към темата у широки кръгове в обществото ще бъдат сред основните приоритети в дейността на СИНТ – от насърчаването и подпомагането на технологичния трансфер  през инициирането и воденето на дискусии за възможностите, свързани с иновациите и новите технологии, до ангажирането на сериозните участници и реализацията на успешни проекти с обществено значение и ползи.

Сдружението ще инициира създаването на технологични паркове и центрове, бизнес инкубатори и други. То може да участва в тях, да консултира мениджърите им, да дава награди за постижения в сферата на иновациите, накратко – да подпомага всички инициативи, насърчаващи иновационните и технологични процеси в страната.

СИНТ си поставя следните кокретни задачи:

  • Организиране на семинари и дискусионни форуми;
  • Информационни мероприятия за фирми с интерес към High-Tech;
  • Стажантски места за студенти от всички специалности;
  • Работилница „Бъдещето на България в иновациите“;
  • Годишен конкурс „Млад изобретател“;
  • Предоставяне на мрежа от контакти на всички технологични центрове, клъстери и бизнес инкубатори.