Председателство

Според чл. 18 от Органите на сдружението са:

  1. Общото събрание
  2. Управителният съвет
  3. Експертният съвет по иновациите

 

Сдружението се представлява и управлява от Управителният съвет, който се състои от 3 души, както следва:

 

Председател: Юрген Айзеле

Заместник председател: Марияна Хамънова

Заместник председател: Симеон Николов