Мисия

Създаденото с идеална цел „Сдружение за иновации и нови технологии” ще популяризира и насърчава дейностите, свързани с нови технологии, иновации и технологичен трансфер в икономиката, науката и политиката.

Неговите главни задачи са:

 • Повишаване на общественото разбиране за нуждата от насърчаване на иновациите и технологичния трансфер;
 • Изграждането и укрепването на технологични региони в България;
 • Насърчаване взаимното сътрудничество между университетите и бизнеса;
 • Осъществяване на връзка между специалисти, работещи в сферата на иновациите и технологичния трансфер, с цел разработване на съвместни проекти;
 • Изготвяне на експертни предложения за индустрията, науката и политиката;
 • Създаване на клъстери;
 • Организиране на специализирани събития – учебни курсове, семинари, работни срещи, дискусии, национални и международни конгреси и др.;
 • Издаване на периодични издания на тема иновации и технологичен трансфер;
 • Сдружението ще осъществява директна връзка между българската „технологична сцена” и технологичните структури в други европейски страни.

Визия

СИНТ има амбицията и желанието да работи за развитието и налагането на новите технологии и иновациите в българското общество. Ние сме убедени, че това е правилният път пред нашата страна, който може да доведе до бързо подобряване на конкуретноспособността на нашата икономика и да осигури възможностите страната ни да заеме своето подобаващо място в Европейското семейство. Подобно начинание има нужда от активирането на всички представители на обществеността – икономика, наука, образование и политика и това е основната цел, която си поставя Сдружението. Активната работа на всички нива и създаването на интерес към темата у широки кръгове в обществото ще бъдат сред основните приоритети в дейността на СИНТ – от насърчаването и подпомагането на технологичния трансфер  през инициирането и воденето на дискусии за възможностите, свързани с иновациите и новите технологии, до ангажирането на сериозните участници и реализацията на успешни проекти с обществено значение и ползи.

Идеи

Идеите на СИНТ се развиват в няколко основни посоки:

 • Предоставяне на информация за нови развития в технологиите на бъдещето;
 • Енергийни технологии;
 • Екологични технологии;
 • Информационни технологии;
 • Приложноориентирана сателитна навигация и мобилни ИТ;
 • Производствена техника;
 • Креативна икономика;
 • Кампании за стимулиране на интереса към природонаучното и техническото образование;
 • Организация на семинари и дискусионни форуми;
 • Информационни мероприятия за фирми с интерес към High-Tech;
 • Стажантски места за студенти от всички специалности;
 • Работилница „Бъдещето на България в иновациите“;
 • Годишен конкурс „Млад изследовател“.